Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG) ชื่อเดิม บจก. ESRI (ประเทศไทย)
          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองภูมิสารสนเทศ และ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)สำหรับการสำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดย บจก.จีไอเอส (กลุ่มบริษัท CDG)ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการข้อมูล GISที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของ กปภ. ต่อไป
คลังภาพ