Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ประชุมคณะทำงาน GIS
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะทำงาน GIS ครั้งที่ 1/2549 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ
คลังภาพ