Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองวิเคราะห์แผนการเงินองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กภส.
          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กองวิเคราะห์แผนการเงินองค์กร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ GIS และโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน GIS ของ กภส.
คลังภาพ