Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ตอบแบบสำรวจความต้องการและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี 2560
          แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจสภาพการใช้งาน และความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสรุปผลประกอบการพิจารณาจัดสรรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2560 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ไปยังหน้าตอบแบบสำรวจ
คลังภาพ