Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  รายงานการประชุมเพื่อจัดทำพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล GIS ........
          รายงานการประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล GIS ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI for GIS) และปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลระบบ GIS (Data Dictionary) วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1223 การประปาส่วนภูมิภาค Download รายการประชุม
คลังภาพ