Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ใช้งานได้เป็นปกติ 15 พ.ค. 2558
          ตามที่โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ มีปัญหาในการใช้งานการค้นหาข้อมูลบุคคลด้วยเลขประจำตัวประชาชน อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกใช้ข้อมูล แต่บัดนี้สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว โดยปรับเป็น เวอร์ชั่น 4.1.4.4 ผู้ใช้งานสามารถ Update เวอร์ชั่นได้ด้วยตนเองโดยวิธี Start->All Programs->CSG4.0->AutoUpdate
คลังภาพ