Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
          สืบเนื่องจากที่มีผู้ไม่หวังดี ได้จู่โจมเครื่องแม่ข่ายของโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ที่ กปภ. เช่าใช้บริการของ สรอ. เป็นเหตุให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะนี้ สรอ. กำลังทำการติดตั้งระบบใหม่ให้กับโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบให้โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ทุก กปภ.สาขา ในวันที่ 25 - 26 ก.ย. 2557 นี้ จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก
คลังภาพ