Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  อัพเดตเวอร์ชั่น โปรแกรมอัพโหลดข้อมูล GIS
          กภส. ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรม PWA WebGIS Upload เป็นเวอร์ชั่น 1.06 ขอให้โหลดตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นี้ไปติดตั้งสำหรับอัพโหลดข้อมูล GISWEB สำหรับครั้งต่อไป
รายละเอียดการอัพเดต
- ปรับปรุงระบบ Login
- เปลี่ยนแปลง port การส่งข้อมูล จาก 1521 เป็น 80
- แก้ปัญหาการอัพโหลดค้างแล้วข้อมูลเสียหาย
คลังภาพ