Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส.จะดำเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2556
          กองภูมิสารสนเทศ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ เวอร์ชั่น 4 ณ ห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 ในวันที่ 2-3 เม.ย. 2556 นี้
คลังภาพ