Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การประชุมสัมนานักวิชาการภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 2/49
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมสัมนานักวิชาการภูมิสารสนเทศทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 6 - 8 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลังภาพ