Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กปภ.ข.๘ จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบท่อจ่ายน้ำ PWA GIS 2009
          งานแผนที่แนวท่อ GIS กปภ.ข.๘ จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบท่อจ่ายน้ำ PWA GIS 2009 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๘ โดยนายไพทูรย์ ไตรวัฒนาศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวรุ่ง ศรีหล้า หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ GIS เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงพนักงานสังกัดงานแผนที่แนวท่อ GIS เป็นวิทยากรในการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.๘ กว่า ๔๐ คน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบท่อจ่ายน้ำ PWA GIS 2009 3. การนำโปรแกรม GIS ไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 4. การรายงานข้อมูล GIS วัตถุประสงค์คือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบท่อจ่ายน้ำ PWA GIS 2009 ในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล GIS ได้สะดวก มีความถูกต้อง และมีรายละเอียดข้อมูลตรงตามมาตรฐานของ กปภ.ในทุกชั้นข้อมูล และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นประธานปิดการอบรมในครั้งนี้
คลังภาพ