Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ V.4 ณ กปภ.ข.7
          กองภูมิสารสนเทศ (กภส.) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ V.4 ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สังกัด กปภ.ข.7 เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2555 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอติดตั้งน้ำประปา
คลังภาพ