Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าดูงานระบบ GIS ของ กปภ.
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 72 คน เข้าศึกษาดูงานระบบ GIS ของ การประปาส่วนภูมิภาค โดยกองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรับหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GIS ของการประปาส่วนภูมิภาค เช่น ความเป็นมาของการจัดทำระบบ GIS, มาตรฐานข้อมูล GIS ที่ กปภ.ใช้งาน, โปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่เป็นการนำข้อมูล GIS มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ โปรแกรม PWA_GIS 2009 โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำและระบบ GIS - Web Application รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในหัวข้อต่างๆ ได้ซักถามรายละเอียดและร่วมสนุกตอบคำถาม
คลังภาพ