Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม PWA_GIS 2009 ณ กปภ.ข.4
          กองภูมิสารสนเทศ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมโปรแกรม PWA_GIS 2009 ที่งานแผนที่แนวท่อ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 ระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 2555 ถึง 16 มี.ค. 2555
คลังภาพ