Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  อบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการผู้ใช้น้ำ
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง "การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการผู้ใช้น้ำ" แก่นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ปปข.1-10 และพนักงานงานประปา 20 แห่ง ณ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2549
คลังภาพ