Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส. จัดฝึกอบรมโปรแกรม PWA GIS 2009
          กองภูมิสารสนเทศจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม PWA GIS 2009 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ กปภ.สาขาที่ดำเนินโครงการ GIS ในปี 2553 และนักวิชาการภูมิสารสนเทศที่บรรจุใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คลังภาพ