Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ PWA CAD 2008 รุ่นที่ 3/2553
           กองภูมิสารสนเทศจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ PWA CAD 2008 รุ่นที่ 3/2553 ให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุมและฝึกอบรมกองภูมิสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 2
คลังภาพ