Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ จัดฝึกอบรมโปรแกรม PWA CAD 2008 รุ่นที่ 2/2553
          กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ PWA CAD 2008 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนแบบที่ กปภ. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จาก กปภ.ข.1, กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3
คลังภาพ