Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กปภ.ข.2 จัดอบรมโปรแกรม PWA_GIS 2009 รุ่นที่ 2
          การประปาส่วนภูมิภาค เขต2 (กปภ.ข.2) จัดฝึกอบรมโปรแกรม PWA_GIS 2009 รุ่นที่ 2 ปี 2553 โดยทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จาก กปภ.สาขา 11 สาขา ที่ยังไม่ได้ทำการอบรมในรุ่นแรก ทั้งนี้ กภส.ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดฝึกอบรม และมอบหมายให้ นายสิทธิชัย อักษรเงิน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
คลังภาพ