Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GIS ณ กปภ.สาขา กำแพงเพชร และ กปภ.สาขา สิงห์บุรี
          กองภูมิสารสนเทศ (กภส.) ดำเนินการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GIS ของ กปภ.สาขากำแพงเพชร และ กปภ.สาขาสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงข้อมูล GIS ของ กปภ. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
คลังภาพ