Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ PWA_GIS 2009
          การประปาส่วนภูมิภาค เขต2 (กปภ.ข.2) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ PWA_GIS 2009 ไปเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของกปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม และสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานได้จริง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้นจำนวน 15 สาขา
คลังภาพ