Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ณ กปภ.สาขาเชียงราย
          กองภูมิสารสนเทศ (กภส.) ดำเนินโครงการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GIS ณ กปภ.สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2553 เพื่อสุ่มตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พร้อมทั้งหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งข้อมูล GIS ของ กปภ.สาขาเชียงราย ค่อนข้างสมบูรณ์จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยได้คะแนนความถูกต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 96.33% ข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะรองรับ Application ต่างๆของกปภ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ หรือระบบGISWeb ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้จัดการกปภ.สาขาเชียงราย หัวหน้างานบริการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นอย่างดี
คลังภาพ