Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส.ส่งเจ้าหน้าที่สนันบสนุนด้าน GIS
          กองภูมิสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานงาน และติดตามรายงานไตรมาส ตลอดจนการนำเสนอการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการลูกค้า ให้กับสำนักงานประปาบางแห่งในสังกัด ปปข.4 และ ปปข.5 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2549
คลังภาพ