Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส.ร่วมกับสำนักงานประปาเขต2 ฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ
          กองภูมิสารสนเทศ(กภส) ร่วมกับสำนักงานประปาเขต 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้งานโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำร่วมกับข้อมูล GIS ณ สำนักงานประปาเขต 2 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552
คลังภาพ