Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาเขต 7
          กองภูมิสารสนเทศ (กภส.) รวมกับสำนักงานประปาเขต 7 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้งานโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำร่วมกับข้อมูล GIS ณ สำนักงานประปาเขต 7 เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2552
คลังภาพ