Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ
          กองภูมิสารสนเทศ(กภส) และสำนักงานประปาเขต 3 ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ ณ.สำนักงานประปาเขต 3 เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2552
คลังภาพ