Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กภส. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการ GIS ฉบับที่ 3
          กองภูมิสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการ GIS ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 25พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
คลังภาพ