Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรแกรม Mapinfo
          การฝึกอบรมโปรแกรม Mapinfo ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ให้กับพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในโครงการ GIS ทุกเขตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2549 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนโครงการ GIS ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
คลังภาพ