Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศ มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ช่วยสัมพันธ์ นนทศุข
          กอง GIS มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ช่วยสัมพันธ์ นนทศุข (ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนและวิชาการ 2) ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2551
คลังภาพ