Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ PWA-GIS 2008
          กองภูมิสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ PWA-GIS 2008 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คลังภาพ