Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโครงการบริการผู้ใช้น้ำ ปี 2551
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมโปรแกรมผู้ใช้น้ำ สำนักงานประปาเป้าหมาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คลังภาพ