Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การประชุมคณะทำงาน GIS
          กองภูมิสารสนเทศได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการ GIS เพื่อวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนสรุปปัญหา และการแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2550 ณ อาคาร 3 ชั้น 6 การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดการประชุม
คลังภาพ