Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ประชุมนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3/50
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2550 ซึ่งได้เชิญนักวิชาการภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2550 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมีท่าน นคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการฯ(แผนและวิชาการ) เป็นประธานในพิธ
คลังภาพ