Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสายงาน
          วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้เป้นประธานในการนัดประชุมหารือระหว่างสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่การ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบด้วย กองภูมิสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานรองผู้ว่าการ(แผนและยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย กองแผนกลยุทธ์ กองประเมินผลดำเนินการ และกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โดยมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางในการปรบปรุงรายงานจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับบริการนำประปาเพิ่ม โดยใช้ระบบพื้นที่ให้บริการนำประปา (PWA Converage Area) ซึ่งงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ กภส. ได้พัฒนาให้การสนับสนุนสายงานรองผู้ว่าการ(แผนละยุทธศาสตร์)เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ กปภ. บูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต่อไป
คลังภาพ