Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรแกรมประยุกต์ 2007 ภาษาไทย รุ่นที่ 1
          กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมหลักและโปรแกรมประยุกต์ภาษาไทย ระบบ GIS สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประปา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ
คลังภาพ