Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  พนักงานกองภูมิสารสนเทศร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานในสังกัดกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลังภาพ