Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม 5ส
          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 พนักงานในสังกัดกองภูมิสารสนเทศ ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส เพื่อทำความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในกอง และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คลังภาพ