Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศจัดประชุม Morning Talk
          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน และพนักงานในสังกัดกองภูมิสารสนเทศจัดประชุม Morning Talk เพื่อติดตามงานและวางแผนการปฏิบัติงานไตรมาศที่ 2/64 และร่วมกันทำกิจจกรรม 5 ส ภายในกองภุมิสารสนเทศ
คลังภาพ