Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ติดตามการสัมนา IT สํญจร
          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สทภ. ร่วมกับ กภส. ติดตามการสัมนา IT สัญญจรร่วมกันเพื่อนำผลการประชุมหารือนำเสนอในการสัมนา IT สัญจร
คลังภาพ