Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนำโดยนายสุวรรณ กลิ่นประชุม ได้พาพนักงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้าศึกษาดูงานภายในองค์กร ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนางกิตติวไล บัววัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้แนะนำหน่วยงาน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการภายในอนาคตให้ทราบ เพื่อร่วมกันหาทางบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากร เพื่อพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
คลังภาพ