Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดประชุมสายงาน
          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สายงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำโดยนายสุวรรณ กลิ่นประชุม จัดประชุมสายงานตามตัวชี้วัดเพื่อติดตามการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
คลังภาพ