Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สายงาน รผผ. ขอให้ กภส. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
          วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สายงาน รผผ. โดยกองแผนและกลยุทธ์ขอให้ กภส. สนับสนุน การพัฒนาระบบศักยภาพในการเพิ่มผู้ใช้น้ำ (Potential Area) และพัฒนาระบบกำหนดพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ของ กปภ. (Service Area) โดยมี ผอ.กภส.และหัวหน้างานระบบภูมิสารสนเทศเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการเพื่อพัฒนาระบบต่อไป
คลังภาพ