Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับกปภ.สาขาสุรินทร์ ตรวจ KPI เชิงพื้นที่
          เมื่อวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 กองภูมิสารสนเทศร่วมกับ กปภ. สาขาสุรินทร์ ตรวจ KPI เชิงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลของกองภูมิสารสนเทสว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้้งปริมาณและคุณภาพ
คลังภาพ