Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัยร่วมตรวจ KPI
          ระหว้างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2563 กองภูมิสารสนเทศร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัยเพื่อตรวจงานตาม KPI ตามแผนดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการข้อมูลด้าน GIS ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดยการร่วมตรวจงานครั้งนี้ได้มีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพเยาและมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมปฏิบัติงานด้วย
คลังภาพ