Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  การอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 4
           กองภูมิสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ รุ่นที่ 4 ให้กับประปาในสังกัดสำนักงานประปาภาค 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
คลังภาพ