Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศร่วมกับ กปภ. สาขาลำปางร่วมตรวจงานตาม KPI
          กองภูมิสารสนเทสและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางร่วมกันตรวจงานตาม KPI ตามแผนดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของข้อมูล GIS ต่อผู้รับบริการว่าจะได้รับข้อมูลด้าน GIS ที่ถูกต้องมีคุณภาพ
คลังภาพ