Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สปก.1,2,4 เข้าศึกษาดูงานสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
          วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักปฏิบัติการ 1,2,4 เข้าศึกษาดูงานสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยนายมงคล วัลยะเสวี เป็นประธานในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบไปด้วยสองสำนัก ได้แก่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการศึกษาดูงานคร้้งนี้สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้นำเสนอถึงบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ รวมถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องยิ่งขึ้น
คลังภาพ