Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กองภูมิสารสนเทศส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมนา Thai GIS User Conference ครั้งที่ 24 Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure
          กองภูมิสารสนเทศส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมนา Thai GIS User Conference ครั้งที่ 24 Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน GIS แล้วนำมาใช้ในการพัฒนางานของ การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
คลังภาพ