Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งพนักงานในสังกัดฯ เข้าดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)
          เมือวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งพนักงานในสังกัดฯ เข้าดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) โดยมีนายเสกสรรค์ โตสิงห์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้พนักงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้เข้าศึกษาการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมทั้งสาขาและลึกเข้าไปถึงการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ อย่างละเอีียด
คลังภาพ