Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  งานแผนระบบภูมิสารสนเทศเยี่ยมชม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)และสาขาเสนา
          วันที่ 13 สิงหาคม 2562 งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ กองภูมิสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยาและสาขาเสนา เพื่อประมินและศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดเก็บสัญญาผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปประกอบการร่าง TOR โครงการสแกนสัญญาผู้ใช้น้ำเก็บเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิกศ์ ปีงบประมาณ 2563 โดยนายเชิดชาย มนชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งสองสาขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
คลังภาพ